Ugo Rondinone at Barbara Gladstone, NYC (Nov 2010)

No comments: